மலம் மற்றும் கட்டிடத் தொகுதிகள் கொண்ட குழந்தைகள் அட்டவணை